Nationaal Oceanografisch Data Committee (NODC)

Het Nationaal Oceanografisch Data Committee (NODC) is het nationale platform voor uitwisseling van oceanografische en mariene data en informatie, als ook voor advies diensten op het gebied van oceanografisch en marien data management.

De snelheid en het gemak waarmee gebruikers oceanografische en mariene data, data producten en informatie kunnen identificeren, localiseren, inzien, uitwisselen en gebruiken zijn vitaal voor het succes van mariene onderzoek projecten, voor effectieve ondersteuning van mariene economische activiteiten en voor duurzaam marien milieu management. Data worden vergaard voor een breed scala van disciplines, via in-situ en remote sensing observaties, gebruik makend van een varieteit aan platforms, instrumenten en methodes, en worden bewerkt en beheerd door duizenden instituten en agentschappen van over de hele wereld. Data zijn benodigd voor eind-gebruikers en  intermediaire gebruikers op verschillende tijd schalen, van real-time met eerste lijns automatische kwaliteits indicatoren tot lange data series, gevalideerd via uitgebreide kwaliteits controles.

Oceanografische en mariene data en informatie zijn heel belangrijk voor onderzoek, maar ook voor monitoring, voorspellen en beheer van het mariene milieu, voor het inschatten van vis voorraden en biodiversiteit, offshore engineering, onder controle krijgen van ongevallen en rampen, en toeristische industrie. Data ondersteunen de uitvoering van internationale protocollen, conventies en overeenkomsten, die kust staten met elkaar zijn aangegaan voor bescherming van de zee, zoals de OSPAR conventie voor de Noodzee. Data zijn ook essentieel voor de implementatie van Europa's milieu beleid inzake Integraal Kust Zone Management, de Kader richtlijn Water, en de nieuwe Mariene Strategie.

Gebruikers willen eenvoudige identificatie, viewing, toegang en combinatie van data over disciplines, organisaties en landen, via internet.

Daarom is de overall doelstelling van het Nationale Oceanografisch Data Committee (NODC) om een belangrijke en opvallende verbetering te bewerkstelligen in het overzicht en de toegang tot mariene en oceanografische data en data-producten van overheids en onderzoek instituten in Nederland. De NODC staat hierin niet alleen, maar onderneemt dit op een Europese schaal als een actieve partner in het Pan-Europese SeaDataNet project en op wereld schaal als de Nederlandse vertegenwoordiger in belangrijke internationale organisaties op dit gebied, ICES en IOC-IODE.

SeaDataNet is het leidend initiatief in Europe, actief bezig met het beheer en de verdere ontwikkeling van een Pan-Europese infrastructuur voor beheer, indexing en verlenen van toegang tot oceaan en mariene data sets en data producten, vergaard via onderzoek vaartochten en andere meet activiteiten. SeaDataNet wordt gecoordineerd door de Nationale Oceanografische Data Centra uit 35 landen, gelegen rond de Europese zeeen. Dit geschiedt via een EU Research Infrastructures I3 project, dat in het FP6 programma is toegekend en loopt sinds begin 2006. Het richt zich op het onderling verbinden van de data centra om integraal on-line toegang te bieden tot een veel omvattende verzameling van multi-disciplinary in-situ en remote sensing mariene data, meta-data en producten.

Dit onderbouwt Europese richtlijnen en recente grootschalige raamwerk programmas op wereld en Europese schaal (GEOSS and GMES), die aandringen op het bieden van toegang en uitwisseling van milieu data en informatie. Het Blue Paper betreffende een integraal EU maritiem beleid pleit sterk voor een integrale en intersectoriale benadering van oceaan zaken in Europa, hetgeen versterkte samenwerking en effectieve coordinatie vereist van alle zee gerelateerde beleidslijnen op de verschillende beslissings niveau's. Als een van de maatregelen wordt de ontwikkeling van een European Marine Observation and Data Network (EMODNet) voorgesteld om lange-termijn en duurzame toegang te bewerkstelligen tot de interoperable, hoge kwaliteits data, die nodig zijn om het biologische, chemische en fysische gedrag van zeeen en oceanen te begrijpen.

Het INSPIRE Directive richt zich op het tot stand brengen van een Europese ruimtelijke informatie infrastructuur die integrale ruimtelijke informatie services gaat leveren aan eind-gebruikers. Deze services moeten gebruikers in staat stellen om ruimtelijke of geografische informatie te identificeren en te bereiken van een brede range aan bronnen, van locaal niveau tot het wereld niveau, op een inter-operable wijze voor een scala aan gebruiken. De implementatie is voorzien als ‘system of systems’, aangevende dat daar waar mogelijk gebruik zal worden gemaakt van bestaande componenten, organisaties en netwerken. De nadruk ligt op het bevorderen van de onderlinge cohesie, samenwerking, uitwisseling van data, harmonisatie van data kwaliteit, harmonisatie van protocollen voor data toegang, niet alleen binnen sectoren en op nationale schaal, maar ook over sectoren en grenzen heen.

Het Nationale Oceanografische Data Committee (NODC) onderneemt een nationaal project NODCi (2006 – 2009) om het nationale netwerk te ontwikkelen en te implementeren, om de data centra van belangrijke mariene instituten in Nederland te ontsluiten. Dit gaat functioneren als het Nederlandse knooppunt in de SeaDataNet infrastructuur.

Aan het Nationale Oceanografische Data Committee (NODC) wordt door de volgende instituten deelgenomen:

 Rijkswaterstaat Waterdienst Rijkswaterstaat Waterdienst
 Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst
 TNO Geologische Dienst Nederland TNO Geologische Dienst Nederland
 Deltares Deltares
  IMARES IMARES
   NIOZ - Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek NIOZ - Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
 Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek-Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie 
(NIOO-CEME) Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek-Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME)
  Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine (Hyd) Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine (Hyd)

Deze instituten hebben op 9 april 2009 het vernieuwde NODC Convenant getekend, waarin de doelstellingen, activiteiten, organisatie en financiering van het NODC zijn vastgelegd.

Marine Information Service (MARIS) MARIS is advisor to the NODC
  • bewerkstelligen dat hoge kwaliteit oceanografische en mariene data beschikbaar worden gemaakt voor een brede gemeenschap van gebruikers op een effectieve manier;
  • verlagen van de drempels en hindernissen voor de uitwisseling van oceanografische data tussen de NODC partners.